Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Lần trước WIKICACHLAM đã cung cấp cho các bạn thông tin về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp, thì lần này cũng về khía cạnh sinh học chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về chuyên mục ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật:

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật-1

Nhiều loài sinh vật được sống trong môi trường ánh nắng bao phủ (A),bên cạnh đó cũng có nhiều loại cây trồng phải sống trong hoàn cảnh khuyết ánh sáng (B). Thử làm một thí nghiệm đưa cây (A) thành cây (B) thì khả năng sống sót của nó bị hạn chế và ngược lại. Vậy ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật là như thế nào?

Thực vật được chia thành 2 nhóm đó là: Ưa sáng và Ưa bóng

  • Ưa sáng: bao gồm những cây sống nơi quang đãng.

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật-2

  • Ưa bóng: bao gồm những cây sổng nơi có ánh sáng yếu, ánh sáng tán xạ như cây sống dưới tán cùa cây khác, cây trồng làm cảnh đặt ở trong nhà

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật-3

-Ảnh hưởng ánh sáng sẽ làm thay đổi và biến đổi các quá trình: quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước….

Những đặc điểm của cây:

  • Nhóm cây ưa sáng:
  1. Đặc điểm hình thái:

-Lá và thân:Phiến lá nhỏ, hẹp màu xanh nhạt, thân cây thấp số cành nhiều.

Ví dụ: Cây nhãn phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng để tăng quá trình ra hoa kết quả

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật-4

2.Đặc điểm sinh lí:

-Quang hợp:Cường độ quang hợp cao trong điều kiện có ánh sáng mạnh.

-Thoát hơi nước: Cây điều tiết nước linh hoạt

-Hô hấp: Cường độ cao

  • Nhóm cây ưa bóng:
  1. Đặc điểm hình thái:

-Lá và thân: Phiến lá lớn màu xanh thẫm, chiều cao bị hạn chế bởi tán cây ở phía trên

2.Đặc điểm sinh lí:

-Quang hợp: Có khả năng quang hợp trong điều kiện thiếu ánh sáng

-Thoát hơi nước: Kém

-Hô hấp: Cường độ yếu

Ví dụ: Cây lá lốt xếp lá theo kiểu ngang để nhận nhiều ánh sáng

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật-5

 

Bạn có thể quan tâm: