Mẫu biên bản đại hội chi đoàn mới nhất

Biên bản đại hội chi đoàn lập ra để ghi lại toàn bộ nội dung buổi đại hội. Nhằm lưu trữ và chứng thực những vấn đề đã nêu ra, được thống nhất trong đại hội. Nội dung đại hội chi Đoàn là bầu ra ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới. Bầu ra cán bộ Đoàn, Đoàn viên có năng lực thực hiện các nhiệm vụ mới, đưa chi Đoàn đi lên, gặt hái nhiều thành tựu. Dưới đây là mẫu biên bản đại hội chi Đoàn đầy đủ và chi tiết nhất, mời bạn tham khảo qua.

Đại hội chi Đoàn có nhiệm vụ gì?

Mẫu biên bản đại hội chi đoàn mới nhất-1

Đại hội chi Đoàn các cấp có nhiệm vụ như sau:

 • Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành.
 • Quyết định phương hướng các nhiệm vụ công tác cả Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 • Bầu ban chấp hành mới, Cán bộ Đoàn viên có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ mới, giúp chi Đoàn đi lên và phát triển.
 • Góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên,….

Thời gian nhiệm kỳ của đại hội chi Đoàn?

Mẫu biên bản đại hội chi đoàn mới nhất-2

Nhiệm kỳ của đại hội chi Đoàn là thời gian giữa hai kỳ đại hội. Thời gian nhiệm kỳ đại hội như sau:

+ Đối với đại hội chi Đoàn các cấp giáo dục công và dân lập, đoàn trường dạy nghề thì đại hội chi đoàn diễn ra 1 năm 1 lần.

+ Đối với đại hội chi Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính công ty, doanh nghiệp, Đoàn trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thì đại hội chi Đoàn diễn ra 5 năm 2 lần.

+ Đối với đại hội chi Đoaàn cơ sở xã, phường, thị trấn thì thời gian nhiệm kỳ là 5 năm 1 lần.

Nguyên tắc bầu cử trong đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ mới

Mẫu biên bản đại hội chi đoàn mới nhất-3

– Khi bầu cử hay biểu quyết nhiệm kỳ mới phải có hơn 1/2 số phiếu bầu ( kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ). Hoặc hơn 1/2 số người có mặt tán thành người được bầu cử mới thì nghị quyết mới có giá trị.

– Trong trường hợp lần thứ nhất không đủ số lượng để bầu cử thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn danh sách bầu ứng cử trong nhiệm kỳ mới. Nếu lần bầu thứ hai vẫn không đủ thì việc tiếp tục bầu chọn ứng cử nữa hay không do đại hội chi Đoàn quyết định.

– Trường hợp số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao có phiếu cao nhất trở xuống.

– Trường hợp số phiếu bầu và số lượng được bầu bằng nhau thì đại hội chi Đoàn cần bầu chọn lại để chọn người có số phiếu cao nhất. Người trúng cử trong nhiệm kỳ đại hội chi Đoàn mới có số phiếu nhiều hơn một nửa số phiếu bầu.

Mẫu biên bản đại hội chi Đoàn

Mẫu biên bản đại hội chi đoàn mới nhất-4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:……………
Chi đoàn ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

…ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Nhiệm kỳ: 20…. – 20 ……

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: … ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ………………………………………………

3. Thành phần:

+/ Khách mời:

 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….

+/ Đại biểu:

 • Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c
 • Tổng số Đại biểu có mặt: …………………………… đ/c
 • Tổng số Đại biểu vắng mặt có lý do: ………..….. đ/c
 • Tổng số Đại biểu vắng mặt không lý do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ: ………………………

1. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

…………………………………………….

…………………………………………….

2. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

…………………………………………….

…………………………………………….

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí:  ………………….………, Bí thư chi đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội: gồm 03 đồng chí:

 • Đ/c………………………..……………. – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội
 • Đ/c…………………..…………………. – Uỷ viên
 • Đ/c…………………………………..…. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết:

+ Nhất trí: ……………………….

+ Không nhất trí: …………….

+ Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí: 

 • …………………………………………….
 • …………………………………………….

Kết quả biểu quyết:

+ Nhất trí: ………………….

+ Không nhất trí: ………. . .

+ Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ …………….

 • Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín
 • Danh sách ứng cử: ………………………………………
 • Danh sách đề cử: ………………………………………
 • Chốt danh sách bầu cử: ……………đ/c (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Danh sách Ban kiểm phiếu:

 • Đ/c………………………….. – Trưởng ban
 • Đ/c………………………….. – Uỷ viên
 • Đ/c………………………….. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết thông qua DS Ban kiểm phiếu:

 • Nhất trí: ………………….
 • Không nhất trí: ………..
 • Các ý kiến khác: ……….

Bỏ phiếu:

 • Số phiếu phát ra: ……………………
 • Số phiếu thu về: ……………………
 • Số phiếu hợp lệ: ……………………..
 • Số phiếu không hợp lệ: ……………

Kết quả:

STTHọ và tênKết quả
1…/…
2…/…
3…/…

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

7. Bế mạc Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ ……….

Đại hội bế mạc vào…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

………….

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

………….

 

Xem thêm: Những bài phát biểu trong đại hội chi Đoàn

Bên trên là mẫu biên bản đại hội chi Đoàn đầy đủ, chi tiết nhất. Nội dung biên bản đại hội được lập ra để ghi lại những vấn đề về bầu ra những cán bộ Đoàn viên mới có đủ năng lực thực thi các nhiệm vụ chi Đoàn. Vấn đề đưa ra được thỏa luận và thống nhất các cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới, giúp chi Đoàn đi lên.

Bạn có thể quan tâm: