Mẫu biên bản cuộc họp của công ty mới nhất 2019

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị. hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

– Theo thông tư mới nhất năm 2019, quyết định số 01/2011/TT-BNV về  cách thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính, có một số mẫu biên bản như sau:

1. Mẫu chung biên bản cuộc họp 2019

Mẫu biên bản cuộc họp của công ty mới nhất 2019-1

 

2. Nội dung trình bày theo 01/2011/TT-BNV:

♠ MẪU 1:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)Số: /BB- … (3)….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

…………….(4)………………
_______________

Thời gian bắt đầu:………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………….

Thành phần tham dự:…………………………………………….

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):……………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):……………………… ………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………… ………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

  THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)) (5)

Họ và tên

Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.


Ghi chú:

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
  • (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

♠  MẪU 2:

CÔNG TY …………………….
—————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–
Số: ……………………..

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ………………………………)

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….

Công ty tiến hành họp …………………………………………..

Nội dung, chương trình họp: …………………………………….

Thành phần tham dự: …………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………. Thư ký: ………………………………………….

Diễn biến cuộc họp: ……………………………………………….

Các quyết định được thông qua: …………………………………..

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bạn có thể quan tâm: