Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc cơ quan, công ty

Khi đi công tác, bận việc đột xuất trong khi công việc còn dang dở bạn sẽ ủy quyền cho người khác giải quyết công việc còn lại. Khi đó cần sử dụng đến giấy ủy quyền giải quyết công việc. Hiện tại có nhiều website cung cấp mẫu giấy ủy quyền, bạn hoàn toàn có thể tải về dùng.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc cơ quan, công ty-1

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

A. Giấy ủy quyền giải quyết công việc là gì?

Giấy ủy quyền: văn bản pháp lý dùng trong trường hợp người ủy quyền không có mặt ở cơ quan, công ty để ký các văn bản, giấy tờ hoặc giải quyết công việc. Lúc này sẽ sử dụng ủy quyền cho cá nhân có nhiệm vụ ký hoặc giải quyết giấy tờ, công việc khác.

Thông thường giấy ủy quyền sẽ do giám đốc ủy quyền đối với các cá nhân trong công ty, tổ chức.

Mẫu giấy ủy quyền sẽ giúp người dùng tải về sử dụng mà không cần phải soạn thảo tốn thời gian trên Word.

B. Cách viết giấy ủy quyền giải quyết công việc

Về bố cục của giấy ủy quyền sẽ gồm 4 phần chính:

I. Bên ủy quyền

Thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, CMND, quốc tịch.

II. Bên được ủy quyền

Thông tin cá nhân của bên được ủy quyền như mục I.

III. Nội dung ủy quyền

Ghi rõ nội dung cần ủy quyền của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

IV. Cam kết

Lời cam kết của 2 bên liên quan như chịu trách nhiệm về nội dung cam kết. Nếu có tranh chấp đôi bên phải tự giải quyết.

C. Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số CMND: …………….cấp ngày: …………nơi cấp:………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………cấp ngày: …………nơi cấp:………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền được lập thành……..bản, trong đó mỗi bên giữ ……..bản.

BÊN ỦY QUYỀN                                                                                      BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)                                                                                                              (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………….

Tải về mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc ngay tại đây.

Với mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc sẽ là giấy tờ hữu ích mà người dùng tải về máy tính sau đó in và sử dụng ngay mà không cần phải biên soạn trên Word. Rất tiện lợi.

Bạn có thể quan tâm:

Lượt xem: 2184