Những bài phát biểu khai mạc hay nhất

Ở tất cả các cuộc thi, cuộc họp, đại hội đại biểu, các năm học…đều không thể thiếu những bài phát biểu để để bắt đầu khai mạc. Một số những bài phát biểu khai mạc mẫu sau đây sẽ giúp bạn tham khảo để có những bài phát biểu hay nhất.

Những bài phát biểu khai mạc hay nhất-1

Những bài phát biểu khai mạc

MẪU SỐ 1: Bài phát biểu phát động Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang Lần thứ 2 (2014-2015)

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý và thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết, thay mặt cho Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đã về dự Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ nhất và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 2 (2014-2015).

Thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn!

Chúng ta vừa chứng kiến giờ phút tôn vinh các tác giả tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ nhất đã tạo ra phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp dự thi đã thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Tôi xin chúc mừng những thành tích của các tập thể và cá nhân đã đóng góp nên sự thành công của Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ nhất và mong muốn các tác giả đạt giải ngày hôm nay tiếp tục sáng tạo, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng mô hình, ứng dụng vào sản xuất, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, thiết thực phục vụ sản xuất, đời sống, góp phần nâng cao trình độ dân trí. Tôi đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả đoạt giải để phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống để mang lại hiệu quả hơn nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo về khoa học công nghệ để đem đến với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 2 vào năm 2014-2015.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Như chúng ta đã biết, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do Liên hiệp hội Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức, phát động định kỳ 2 năm một lần. Năm 2012-2013, tỉnh ta đã tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ nhất và hôm nay tỉnh ta tiếp tục phát động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 2 (2014-2015) với quy mô toàn tỉnh.

Mục đích Hội thi:

– Thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng ứng dụng đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nội dung của Hội thi:

Tất cả các đề tài, giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế xã hội thuộc 5 lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, năng lượng, giao thông và xây dựng;

3. Nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường;

4. Y dược;

5. Giáo dục – đào tạo.

Đối tượng, yêu cầu và thời gian dự thi:

Các đề tài, giải pháp kỹ thuật được tạo ra từ năm 2009 trở lại đây của các tổ chức, cá nhân được áp dụng có hiệu quả tại tỉnh Hà Giang, chưa tham gia các Hội thi của tỉnh của Trung ương đều được tham dự Hội thi.

Yêu cầu đối với các đề tài, giải pháp dự thi là phải có tính mới, tính sáng tạo; có khả năng áp dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cho tỉnh.

Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải thưởng vào quý I năm 2015, với cơ cấu giải thưởng như sau:

– 01 giải nhất, trị giá:                                 15.000.000 đồng.

– 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:                      10.000.000 đồng.

– 03 giải ba, mỗi giải trị giá:                       7.000.000đ đồng.

và một số giải khuyến khích, mỗi giải:        3.000.000đ đồng.

Các đề tài, giải pháp có chất lượng đoạt giải ba Hội thi cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban tổ chức Hội thi đề xuất tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 2 thực sự là một phong trào lao động sáng tạo sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Đề nghị các ấp ủy, chính quyền, đoàn thể của tỉnh cần quan tâm hơn đến hoạt động khoa học công nghệ, coi sự sáng tạo khoa học công nghệ là nguồn lực quyết định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị, của địa phương. Vì vây, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai Hội thi. Các cấp, các ngành cần đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện trong phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo về khoa học kỹ thuật nhằm lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Hội thi.

Hai là: Các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của toàn dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Ba là: Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia  Hội thi; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có các đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật hữu ích tham dự Hội thi. Khuyến khích các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo ở cấp cơ sở; tuyển chọn các đề tài, giải pháp tiêu biểu để tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 2.

Bốn là: Đề nghị các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức Hội thi của tỉnh tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội thi và tổng hợp kết quả Hội thi ở cấp cơ sở, kịp thời phản ánh về Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh, phấn đấu tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 2 (2014-2015).

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí!

Để khoa học, công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Phát huy  thành tích đã đạt được trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ nhất; Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 do Ban tổ chức Hội thi Trung ương phát động; Thay mặt cho Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh, Tôi chính thức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 2 (2014-2015) tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 2 đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cám ơn!

Những bài phát biểu khai mạc hay nhất-2

MẪU SỐ 2: Bài phát biểu khai mạc hội thi GVDG, thi HSG TCCN năm học 2014-2015 của đồng chí Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch năm học 2014 – 2015 và Kế hoạch 111 của UBND Thành phố Hà Nội về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt – học tốt của ngành giáo dục Thủ đô.

Hôm nay tại trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội long trọng tổ chức : «  Lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi, thi Học sinh giỏi TCCN cấp Thành phố năm học 2014 – 2015 ».

Lời đầu tiên, nhân dịp năm mới 2015. Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đồng chí trong Ban chỉ đạo Hội thi, tôi xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đ/c lãnh đạo các Vụ của Bộ GD&ĐT, các quí vị đại biểu, các Thầy cô giáo. Chúc các đ/c năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công

Thưa các đồng chí và các thầy cô giáo

Năm học 2014 vừa qua, đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với Ngành Giáo dục Thủ đô. Một trong những ấn tượng đó là chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được giữ vững và có bước tiến quan trọng thể hiện ở chất lượng các kỳ thi Đại học, thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế với kết quả ấn tượng : 137 giải HSG Quốc gia với 8 giải nhất dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải đặc biệt là 30 em HS đạt các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ;trong các kỳ thi Olympic quốc tế trong đó 7 HCV ; 15 HCB và 8 HCĐ

Trong đó 2 HCV môn Hóa quốc tế ; 1 HCV môn Vật lý quốc tế ; 1 HCV môn Nga văn và 3 HCV cuộc thi Olympic khoa học trẻ dành cho HS tuổi 15. Kết quả đó là niềm vui, niềm tự hào của toàn ngành GD ĐT Thủ đô đã được Thành phố bình chọn và là 1 trong 10 sự kiện của thành phố Hà Nội trong năm 2014.

Có được kết quả đó bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của các em HS là sự đầu tư có chiều sâu sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ nhà giáo thủ đô tâm huyết, trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ trong đó nhiều giáo viên được trưởng thành từ các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp được tổ chức thường niên hàng năm.

Thưa các đồng chí và các thầy cô giáo

Trong những năm gần đây, Giáo dục TCCN bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận cũng gặp không ít những khó khăn và thách thức, đó là việc duy trì và phát triển quy mô, đồng thời phải đảm bảo điều kiện đào tạo và chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong bối cảnh như vậy, Hội thi GVDG TCCN cấp Thành phố là hoạt động chuyên môn quan trọng của đội ngũ các thầy cô giáo TCCN Thành phố, Hội thi được tổ chức một cách nghiêm túc từ cấp trường với gần 500 giáo viên dự thi qua đó đã cử được 89 giáo viên xuất sắc từ gần 30 trường TCCN, trường ĐH, CĐ có đào tạo TCCN để vinh dự tham gia dự Hội thi hôm nay.

Mục đích của hội thi là nhằm tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện năng lực sư phạm của mình, được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ ; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy với đồng nghiệp. Thông qua hội thi giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đổi mới phương pháp dạy học ; rèn luyện nâng cao chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong dạy

học xây dựng môi trường học tập năng động, hiệu quả cho HSSV.

Thưa các đồng chí và các thầy cô giáo

Với sự tuyển chọn và sự chuẩn bị một cách chu đáo kỹ càng cho kỳ Thi tại Hội thi này chúng ta hy vọng sẽ được chứng kiến sự nỗ lực hết mình của các thày giáo cô giáo, thể hiện ở những bài giảng dự thi đầy tự tin sáng tạo và đổi mới, đó cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của các nhà trường, của ngành học TCCN trong việc khẳng định chất lượng đào tạo, mỗi giời giảng của các thầy cô giáo sẽ thực sự là một sản phẩm của tư duy theo hướng chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học theo tinh thần NQ 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD ĐT

Chúng ta tin tưởng rằng Hội thi GVDG, thi HSG TCCN cấp Thành phố năm học này sẽ khẳng định tâm huyết, sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ các thầy, cô giáo và các em học sinh sẽ là sự cống hiến những giờ dạy hay, hấp dẫn và Hiệu quả của các nhà giáo chúng ta.

Tôi cũng mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí trong BGK là những nhà giáo, những nhà khoa học giầu kinh nghiệm, có uy tín về chuyên môn sẽ đánh giá một cách chính xác công bằng, khách quan, và đúng thực chất, để giúp cho Ban chỉ đạo của Sở đánh giá đúng chất lượng thực của Hội thi.

Với niềm tin ấy tôi xin tuyên bố « Khai mạc Hội thi GVDG, thi HSG TCCN cấp Thành phố năm học 2014 – 2015 »

Xin kính chúc các đ/c lãnh đạo các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúc các Thầy cô giáo, các em học sinh, thật bình tĩnh tự tin dự thi đạt kết quả cao nhất.

Chúc Hội thi Thành công tốt đẹp !

Trân trọng cảm ơn !

Những bài phát biểu khai mạc hay nhất-3

MẪU SỐ 3: BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH CHƯƠNG MỞ RỘNG LẦN THỨ 3 NĂM 2013

Kính thưa:
Đại diện Ban thường vụ Huyện đoàn Thanh Chương.
Đại diện BCN Hội doanh nhân Thanh Chương tại Hà Nội.
Các quý vị khách quý, quý vị đại biểu.
Đại diện các Cá nhân, các tập thể tài trợ cho giải đấu
Thưa: Toàn thể các Cầu thủ, các Đội bóng tham gia giải, và Cổ động viên thân mến!

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 83 năm truyền Thống Đảng Bộ và Nhân dân Thanh Chương, ThanhChuongFC tại Hà Nội đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 8 năm thành lập Đội bóng Thanh Chương FC tại HN (30/9/2005-30/9/2013) và 5 năm thành lập diễn đàn TCNAO.NET(26/9/2008-26/9/2013).

Hôm nay, chúng tôi long trong tổ chức giải bóng đá “THANH CHƯƠNG OPEN” lần thứ 3 tại Hà Nội. Với mục đích tăng cường giao lưu kết nối những Người con Thanh Chương đang sinh sống, học tập, làm việc trên mảnh đất Thủ Đô, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào TDTD nói chung và bóng đá nói riêng. Mặt khác, thông qua giải đấu này chúng ta có thể phát hiện và quy tụ những tài năng bóng đá cho ThanhChuongFC tại Hà Nội khi tham gia các giải bóng đá phong trào.

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt BTC Giải gửi đến các đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn, các Quý vị đại biểu, các đại diện nhà tài trợ, các vận động viên cùng toàn thể CĐV lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất

Thưa quý vị và các bạn!
Giải bóng đá Thanh Chương Open được tổ chức vào tháng 8,9 hàng năm, đây là tháng của những ngày lễ lớn trong năm. Giải đấu lần này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh phong trào TDTT của con em Thanh Chương đang sinh sống, học tập, làm việc tại thủ đô.

Và hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến Lễ khai mạc giải bóng đá Thanh Chương Open 2013. Thay mặt BTC giải, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban thường vụ huyện đoàn Thanh Chương, Ban chủ Nhiệm Hội doanh nhân Thanh Chương tại Hà Nội, các quý vị đại biểu, các đơn vị, cá nhân tài trợ của giải đấu, hoan nghênh sự chuẩn bị của các đ/c trong BTC giải, sự nhiệt tình tham gia của các đội bóng đến từ các vùng miền của huyện nhà. Đặc biệt xin cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của các bạn CĐV yêu quý!

Tôi cũng xin đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp.

Thay mặt BTC Giải tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá “Thanh Chương Open 2013” tại Hà nội.

Một lần nữa! Kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các trọng tài, các cầu thủ và các cổ động viên.

Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!

Những bài phát biểu khai mạc hay nhất-4

MẪU SỐ 4: Bài phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Kính thưa quý vị đại biểu !

                   Thưa toàn thể các anh chị học viên !

Lời đầu tiên, thay mặt Thường trực Hội Nông dân tỉnh, tôi nồng nhiệt chào mừng và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí, quý vị đại biểu về dự lớp tập huấn Kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. Chúc lớp tập huấn thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-BCĐ192 ngày 30/10/2013 của Ban chỉ đạo đề án 192 về triển khai thực hiện đề án củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 năm 2014 và xuất phát từ tình hình thực tế. Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. Mục đích của việc tập huấn lần này là nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ, xã viên HTX, THT, NDSXKDG một số kỹ năng trên các lĩnh vực về bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. Thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch.

Vì vậy, để lớp tập huấn đạt  hiệu quả, có chất lượng, tôi trao đổi một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với học viên: Trong thời gian tập huấn, đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề được các báo cáo viên trình bày tại hội trường; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lỹ nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều bổ ích trong đợt tập huấn này.

Thứ hai, đối với Ban quản lý lớp học: cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ban quản lý lớp học với Trưởng đoàn của Hội Nông dân 10 huyện, thị xã để nắm rõ số lượng học viên, sỉ số, giờ giấc tham gia. Ban quản lý lớp học đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như nước uống, âm thanh, ánh sáng, cấp phát các chế độ cho các học viên tham dự lớp học. Khi có những vấn đề phát sinh, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến và xử lý công việc trên theo tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả.

Thứ ba, đối với đội ngũ báo cáo viên: Do đối tượng của lớp tập huấn là nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau, từ đó trình độ tiếp thu cũng có phần hạn chế. Vì vậy, đề nghị các báo cáo viên giảng giải các chuyên đề nên dùng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, chuyển tải hết các nội dung của các chuyên đề của lớp tập huấn để học viên nắm vững khi áp dụng vào thực tế.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các anh chị học viên !

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn nên việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn không tránh khỏi sơ sót, mong các đồng chí, quý vị đại biểu hết sức thông cảm. Xin trân trọng cám ơn các đồng chí báo cáo viên sắp xếp thời gian, công việc tham gia giới thiệu các chuyên đề với lớp tập huấn.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị tập huấn Kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. Một lần nữa, kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe. Chúc lớp tập huấn của chúng ta thành công tốt đẹp.

MẪU SỐ 5: TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Chiều ngày 25/02/2016, HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc hội nghị. Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc.

 

Kính thưa:Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII!

Thưa các vị khách quí!

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, hôm nay HĐND phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016. Thay mặt HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, các vị khách quí và trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi! Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 được cử tri cả nước bầu ngày 22/5/2011, tại kỳ họp thứ nhất (ngày 17/6/2011), HĐND tỉnh đã kiện toàn bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. 5 năm qua, dưới sự hướng dẫn, giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Tỉnh ủy. HĐND-UBND tỉnh đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, điều hành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

HĐND không ngừng phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Việc quyết định các vấn đề quan trọng đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm được đại biểu và cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động của HĐND đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động của UBND tỉnh có nhiều đổi mới  góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, đáp ứng tốt các yêu cầu của Nhân dân và xã hội, cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đảm bảo quyết liệt và giải quyết kịp thời các vấn đề về quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương, tuân thủ đúng quy định của pháp luật tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khá và tăng cao hơn mức bình quân cả nước, giai đoạn 2011 – 2015 ước đạt 7,4%/năm (KH là 16 – 17%/năm, cả nước ước đạt 5,88%/năm); quy mô nền kinh tế tiếp tục tăng, GRDP năm 2015 tăng gấp 1,5 lần; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người tăng 1,85 lần so với năm 2010. Công tác tái định cư các dự án thủy điện được tập trung triển khai đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Văn hoá – xã hội có chuyển biến rõ nét, giáo dục và đào tạo phát triển nhanh; hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 46,78% năm 2010 xuống còn 20,48% năm 2015; giải quyết việc làm mới cho khoảng 31,7 nghìn lao động, bình quân 6,3 nghìn lao động/năm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của HĐND, UBND tỉnh còn có sự đóng góp tích cực của các cấp, các ngành,  lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND tỉnh trong thời gian qua.

 Thưa toàn thể các đồng chí!

Đến nay thời gian của nhiệm kỳ đã kết thúc, đây là dịp để chúng ta đánh giá lại toàn bộ hoạt động của HĐND, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, nhận rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy địa phương để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tích cực đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng góp phần để Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND – UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đạt kết quả cao.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết hoạt động HĐND – UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn có thể quan tâm: